Hét praktijkplatform voor de maakindustrie.

Contact met Smarting Industry

Algemene Voorwaarden Smarting Industry B.V.

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2023

 

Artikel 1. Definities

 1. Smarting Industry B.V.: verwijst naar Smarting Industry B.V., gevestigd te 3905 PR Veenendaal aan Koningsschot 45 en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70879281, hierna te noemen: “Smarting Industry
 2. Platform: verwijst naar het online platform beheerd door Smarting Industry waar leveranciers verhalen en content kunnen indienen en plaatsen.
 3. Leverancier(s): verwijst naar individuen of entiteiten die gebruikmaken van het platform om verhalen en content in te dienen en te plaatsen.
 4. Overeenkomst: verwijst naar de overeenkomst die Smarting Industry en Leverancier met elkaar aangaan met als doel om voor een vergoeding artikelen te kunnen publiceren.

 

Artikel 2. Gebruik van het Platform

 1. Leveranciers kunnen verhalen en content indienen op het platform onder voorwaarde van goedkeuring door Smarting Industry.
 2. Leverancier stelt deze artikelen op volgens een vast format.
 3. Smarting Industry behoudt zich het recht voor om verhalen en content te weigeren, bewerken of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving als deze niet voldoen aan de richtlijnen en normen van het platform.
 4. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze indienen en dienen ervoor te zorgen dat deze geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of enige andere wettelijke rechten van derden.

 

Artikel 3 Vergoeding en betaling

 1. Betaling van de vergoeding voor de dienst die Smarting Industry aan Leverancier aanbiedt, vindt plaats door Leverancier binnen de termijn die op de factuur van Smarting Industry staat opgenomen.
 2. Betaling vindt plaats op NL88 BUNQ 2068 1719 53, het bankrekeningnummer van Smarting Industry, onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Betaalt Leverancier niet tijdig, dan zendt Smarting Industry een betalingsherinnering en geeft Smarting Industry aan Leverancier de mogelijkheid binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 4. Indien Leverancier na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, dan is Smarting Industry gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Verlenging overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst die Smarting Industry en Leverancier met elkaar aangaan ten aanzien van het publiceren van artikelen wordt met het bereiken van de einddatum van de overeenkomst verlengd met eenzelfde periode zoals afgesproken in de overeenkomst, tenzij Leverancier de overeenkomst opzegt op de wijze genoemd als in art. 4 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
 2. Opzegging van de overeenkomst door Leverancier dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één dag vóór de afgesproken einddatum van de overeenkomst.
 3. Smarting Industry kan de overeenkomst altijd eenzijdig opzeggen.
 4. Smarting Industry behoudt zich het recht voor om de toegang van Leveranciers tot het platform op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen.

 

Artikel 5. Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verhalen en content die op het platform worden geplaatst, blijven bij de respectievelijke Leveranciers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Door het indienen van verhalen en content op het platform, verlenen Leveranciers Smarting Industry een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de verhalen en content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen en te verspreiden voor doeleinden die verband houden met het platform. Dit kan zijn op, maar beperkt zich niet tot: de websites, de sociale media kanalen, (online) tijdschriften, podcasts en andere publicatiekanalen van Smarting Industry en derden.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. Smarting Industry is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verhalen en content geplaatst door Leveranciers op het platform. Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van de artikelen.
 2. Smarting Industry is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuiste, misleidende of onvolledige informatie die voortvloeit uit de door Leverancier aan Smarting Industry geleverde artikelen, ook niet nadat Smarting Industry de inhoud en opmaak van de artikelen heeft gewijzigd.
 3. Smarting Industry is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie op haar website, sociale media kanalen, (online) tijdschriften, podcasts en andere publicatiekanalen, noch is Smarting Industry aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt door het niet beschikbaar zijn of niet veilig beschikbaar zijn van de website.
 4. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele claims, geschillen of juridische acties die voortvloeien uit hun verhalen en content, en zullen Smarting Industry vrijwaren van enige aansprakelijkheid in dit verband.

 

Artikel 7. Garanties

 1. Smarting Industry kan niet garanderen dat haar website foutloos functioneert en kan niet garanderen dat een voortdurende veilige toegang tot haar website of delen daarvan kan worden verkregen.
 2. Smarting Industry geeft geen garanties aan Leverancier over bezoekersaantallen op haar website en sociale media, interactie op de artikelen van Leverancier, weergaven van de artikelen van Leverancier en frequentie van plaatsen van de artikelen van Leverancier.

Artikel 8 Overmacht

 1. Smarting Industry kan niet worden gehouden aan enige verplichting jegens Leverancier indien sprake is van overmacht of een andere onvoorziene situatie waardoor de verplichtingen jegens Leverancier niet of niet volledig kunnen worden nagekomen.
 2. Indien sprake is van overmacht of een andere onvoorziene situatie, brengen partijen elkaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Overmacht of onvoorziene omstandigheden treden op bij storingen van internet of andere telecommunicatiediensten, bij tekortkomingen van derden van wie Smarting Industry of Leverancier afhankelijk is, bij het niet beschikbaar zijn van een of meer personeelsleden van Smarting Industry, bij quarantaines, natuurgeweld, epidemieën, oorlog, overheidsmaatregelen of andere belemmeringen.

 

Artikel 9 Klachtenregeling

 1. Klachten over Smarting Industry kan Leverancier doorgeven aan het algemene correspondentieadres van Smarting Industry: info@smartingindustry.nl.

 

Artikel 10 Geheimhouding

 1. De informatie die Leverancier aan Smarting Industry ter beschikking stelt, behandelt Smarting Industry vertrouwelijk.
 2. De informatie die Smarting Industry aan Leverancier ter beschikking stelt, behandelt Leverancier vertrouwelijk.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Smarting Industry en de Leveranciers is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Smarting Industry en Leverancier tot een geschil komen, is de vestigingsplaats van Smarting Industry bepalend bij het aanwijzen van de bevoegde rechter.

 

Artikel 12 Deelbaarheid Algemene Voorwaarden

 1. Indien deze Algemene Voorwaarden bepalingen bevat die in strijd zijn met het Nederlands recht, dan wordt die specifieke bepaling of worden die specifieke bepalingen uitgesloten van deze Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de wettigheid en werking van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.